Regulamin VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich

O "Dobczycką Kozę"

Dobczyce, 14 - 16 czerwca 2019 r.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Dobczyce. Logo Dobczyce

Regulamin:

I. CELE KONKURSU

 • Pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego.
 • Popularyzacja tańców polskich.
 • Rozbudzenie ambicji i potrzeby tańczenia tańców polskich.
 • Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Promocja regionu jako małopolskiej stolicy tańca.

II. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Wspierania Kultury "Charstek" w Dobczycach

III. WSPÓŁPRACA

 • Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
 • Gmina i Miasto Dobczyce/span>

IV. PATRONAT

 • Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF®

V. PATRONAT MEDIALNY

 • Myślenice iTV Telewizja Internetowa – Region Południe

VI. TERMIN

 • 14 – 16 czerwca 2019 r.

VII. MIEJSCE

 • Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach
 • ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (hala sportowa)

VIII. KATEGORIE WIEKOWE I REPERTUAR

 • Kat. I                     7 - 9 lat /2010, 2011, 2012/ - polka, krakowiak,
 • Kat. II                 10 - 12 lat /2007, 2008, 2009/ - polka, krakowiak,
 • Kat. III                13 - 15 lat /2004, 2005, 2006/ - polka, krakowiak, oberek,
 • Kat. IV               16 - 18 lat /2001, 2002, 2003/ - krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
 • Kat. V                19 - 26 lat /1993 - 2000/ - krakowiak, oberek, kujawiak, mazur,
 • Kat. VI               27 - 39 lat /1980 - 1992/ - oberek, kujawiak, mazur,
 • Kat. VII      powyżej 40 lat / od 1979/ - kujawiak, mazur.

IX. PRZEPISY DOTYCZĄCE PAR

 • O przynależności do kategorii II, III, IV, V decyduje rok urodzenia osoby starszej w parze.
 • Prawo startu w kategorii I mają pary, w których obie osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 7 – 9 lat.
 • Prawo startu w kategorii VI mają pary, w których:
  • co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 27 – 39 lat;
  • osoba druga (spoza przedziału wiekowego 27 – 39 lat) nie może mieć mniej niż 19 lat. Wiek tańczącego wyznacza rok urodzenia.
 • Kategoria VII obejmuje wyłącznie tancerzy powyżej 40 roku życia.
 • Wiek tańczącego wyznacza rok urodzenia.
 • Pary rywalizują w następujących klasach:
 • - kategoria I
  - kategoria II - klasa A-II, B-II, C-II
  - kategoria III - klasa A-III, B-III, C-III
  - kategoria IV - klasa A-IV, B-IV
  - kategoria V - klasa S, A-V i B-V,
  - kategoria VI - klasa Hobby, klasa A
  - kategoria VII - klasa Hobby, klasa A
 • Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej instruktor. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zaszeregowaniu do właściwej kategorii, para zostanie zdyskwalifikowana.
 • Każdy tańczący w turniejach tańców polskich posiada książeczkę startową, w której zamieszczane są informacje dotyczące kariery zawodniczej.
 • Zmianę kategorii i współpartnera instruktor odnotowuje w widoczny sposób w książeczce startowej. Tę informację obowiązkowo przesyła do głównego sędziego skrutinera w terminie nie później niż 7 dni przed pierwszym startem tej pary.
 • Czas prezentacji w każdym tańcu wynosi około 2 minut.
 • Na parkiecie obowiązuje tzw. pierwszy kierunek tańczenia /przeciwny do ruchu wskazówek zegara/ oraz zasada "pozwól także tańczyć innym". Para, która nie uważa w tańcu i doganiając inną parę, tańczącą w pierwszym kierunku, spowoduje kolizję będzie gorzej oceniona przez sędziów.
 • Para, która po dwukrotnym wywołaniu przez prowadzącego turniej nie zgłosi się na parkiet, nie będzie oceniana w tym tańcu (w finale otrzymuje ostatnie miejsce).
 • Para która z uzasadnionego powodu przerwie swoją prezentację po upływie połowy czasu jego trwania jest oceniana. (W przypadkach wątpliwych decyduje sędzia główny).
 • Upadek pary wynikający z przypadku losowego nie będzie powodem obniżenia oceny.

X. FINAŁY W KLASIE "A" W KATEGORII: IV, V

 • Każda z sześciu par rozpoczyna rywalizację finałową od 64 taktowego popisu solowego w polce, krakowiaku, oberku lub mazurze i 32 taktowego popisu w kujawiaku. Na każdym turnieju jest to jeden z tańców, wcześniej wyznaczonych dla każdej kategorii.
 • Wyboru tańców oraz ich przypisania do turniejów rozgrywanych każdego roku dokonuje Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.
 • Muzykę do samodzielnej prezentacji finałowej wybiera każda para indywidualnie przez wskazanie numeru utworu muzycznego z przygotowanej przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF® muzyki.
 • Numeracja melodii:
  nr 1 – 4 krakowiaki,
  nr 5 – 8 kujawiaki,
  nr 9 – 12 mazury,
  nr 13 – 15 polki
  nr 17 - 20 oberki.
 • Pary prezentują się na parkiecie we wcześniej wylosowanej przez komputer kolejności.
 • Sędziowie oceniają powyższe prezentacje na miejsca od 1 do 6. Oceny odczytuje prowadzący turniej po występie ostatniej z par finałowych.
 • Po prezentacjach pojedynczych par następują tańce przewidziane regulaminem każdej kategorii.
 • Finały klas IV, V rozpoczynają się od popisów pojedynczych par w następujących tańcach:
  kategoria IV – oberek, kategoria V – krakowiak

XI. KRYTERIA OCEN (zgodnie z regulaminem Komisji ds. Tańców Polskich)

 • muzykalność
 • utrzymanie stylu i charakteru tańca
 • technika taneczna
 • ogólny wyraz artystyczny
 • repertuar

XII. ZASADY SĘDZIOWANIA

 • Prezentacje konkursowe ocenia jury zatwierdzone przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF® składające się z co najmniej pięciu sędziów oraz sędziego skrutinera.
 • Obliczanie punktów odbywać się będzie systemem "Skating".
 • W pierwszej kategorii wiekowej sędziowanie jest niejawne, łącznie z rundą finałową.
 • W pozostałych kategoriach wiekowych w rundach eliminacyjnych sędziowanie jest niejawne. W finale sędziowanie jest jawne na miejsca od 1 do 6.

XIII. UWAGI ORGANIZACYJNE

 • W zależności od liczby par w poszczególnych kategoriach odbędą się eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finały.
 • W przypadku braku przewidzianej regulaminem liczby par w klasach danej kategorii (minimum 3 pary w każdej klasie) dopuszcza się rozgrywanie konkursu w klasie open i wspólny start par posiadających różne klasy.
 • Dopuszcza się rozgrywanie rywalizacji w tzw. formule otwartej, która zezwala na wspólny start par posiadających klasę A z parami klasy B i C.
 • W rywalizacji w formule otwartej nie będą przyznawane punkty rankingowe i klasowe, o czym prowadzący turniej ma obowiązek poinformować pary i publiczność.
 • O ilości par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny.
 • Turniej rozpocznie się polonezem. Pożądana jest umiejętność wykonywania kroku podstawowego i znajomość figur w obrębie jednej pary.
 • Podczas prezentacji wykorzystywana będzie muzyka mechaniczna (około 2 min.) o 8-taktowych frazach muzycznych i 4-taktowych przygrywkach.
 • Podczas konkursu obowiązuje zasada poruszania się w pierwszym kierunku tańca (przeciwny do ruchu wskazówek zegara). Pary konkursowe występują w strojach wizytowych.
 • Wszystkie pary biorące udział w rywalizacji tanecznej na turnieju tańców polskich są zobligowane do uczestniczenia we wszystkich oficjalnych punktach imprezy:
 • - czynne uczestnictwo w uroczystości otwarcia turnieju w tym również w polonezie prezentującym uczestników turnieju,
  - rywalizacja taneczna,
  - uroczystość rozdania nagród.
 • Oficjalny instruktor (opiekun) zespołu lub pary ma obowiązek weryfikacji (u organizatora turnieju), zgłoszenia uczestnictwa par (pary) do turnieju, do piątku 14 czerwca do godziny 22.00.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Konkursu.

XIV. NAGRODY

 • 1. Pary finałowe w kategoriach I, II, III, IV, V, VI, VII, otrzymują statuetki i dyplomy, w zależności od zajętego miejsca.
 • Pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy.
 • Wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 • Dla najlepiej dopingującej grupy organizator przewidział NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ.

XV. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:

 • Biorąc udział w Turnieju wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Wspierania Kultury "Charstek" w Dobczycach i Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
 • Biorąc udział w Turnieju, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Stowarzyszeniu Wspierania Kultury "Charstek" w Dobczycach oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Pozostańmy w kontakcie

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku gdzie będzie śledzić na bieżąco aktualne informacje organizacyjne oraz wyniki.